• MEDIA KIT •

  • MEDIA KIT •

Logo

Light background with tagline

Dark background with tagline

Light background without tagline

Dark background without tagline

Static Gecko eye

Animated Gecko eye

Typography

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

!@#$%^&*()?+

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ

0123456789

!@#$%^&*()?+

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ

0123456789

!@#$%^&*()?+

Font name: Bangers

Font name: Bangers

COLORS

Name: Gecko Green
HEX: #80C072
RGB: 128/192/114
CMYK: 53/3/73/0

Name: Gecko Green
HEX: #80C072
RGB: 128/192/114
CMYK: 53/3/73/0

Name: Gecko Black
HEX: #1D1E20
RGB: 29/30/32
CMYK: 74/67/63/75

Name: Gecko Black
HEX: #1D1E20
RGB: 29/30/32
CMYK: 74/67/63/75

Name: Gecko Light Red
HEX: #D69197
RGB: 214/145/151
CMYK: 15/50/29/0

Name: Gecko Light Red
HEX: #D69197
RGB: 214/145/151
CMYK: 15/50/29/0

Name: Gecko Gold
HEX: #F3DFC1
RGB: 243/223/193
CMYK: 4/11/25/0

Name: Gecko Gold
HEX: #F3DFC1
RGB: 243/223/193
CMYK: 4/11/25/0

Name: Gecko White
HEX: #F2F2F2
RGB: 242/242/242
CMYK: 4/2/2/0

Name: Gecko White
HEX: #F2F2F2
RGB: 242/242/242
CMYK: 4/2/2/0